PCBPA Konstytucja Windsor, Ontario w 1998

Konstytucji Windsor, Ontario w 1998

1. NAZWA

To Stowarzyszenia jest znany jako. “Polskich i kanadyjskich firm i Professional Association of Windsor”.

2. CELE

Wspieranie i promowanie polsko-kanadyjskich rozwoju firm w ramach społeczności.

Aby utworzyć i utrzymać mocną polsko-kanadyjskich lobby biznesu

W celu wspierania edukacji, charytatywnych i kulturalnych społeczności polsko-kanadyjskiej

3. Główny Urząd

Szef biura Stowarzyszenia jest w mieście Windsor, w hrabstwie Essex i prowincji Ontario.

4. CZŁONKOSTWO

Członkostwo Stowarzyszenia składa się z:

Użytkownicy

Kandydaci do członkostwa muszą być sponsorowane przez jednego członka w dobrej

stojący, i kandydatury nowego członka musi zostać zatwierdzony przez

Wykonawczego.

5. KARY

(a) Posłowie, którzy nie płacili abonament roczny za bieżący rok obrotowy do października 31 nie są członkami w dobrym stanie To jest, nie otrzymają z zebrań ani nie będą mieć głos na spotkanie biznesowe;

(b) Członkowie ich nazwiska usunięte z rolki członkostwa, jeśli ich roczne składki nie są wypłacane w grudniu 31.

6. USUWANIE I REZYGNACJA CZŁONKÓW

(a) Zarząd w głosowaniu czterech (4) członkostwa w każdym posiedzeniu i dopiero po członka jest złożenie wyjaśnień przez Zarząd, może usunąć z rolki członkostwa nazwę każdego członka, którego prowadzenie lub udział uznano za niewystarczające.

(b) Każdy członek może wystąpić ze Stowarzyszenia w drodze notyfikacji Sekretarza pod warunkiem jego subskrypcji są wpłacone, a on lub ona nie jest w inny sposób dług wobec Stowarzyszenia.

7. PRENUMERATA

Roczny abonament ustala się większością głosów Walnego Zgromadzenia. Wypłacany jest przez upadek walnym zgromadzeniu za rok obrotowy rozpoczynający się następnie.

8. ROK

Zakończenie roku podatkowego Stowarzyszenia należy 31 marca każdego roku.

9. Zarządu Stowarzyszenia

(a) Sprawy działalności Stowarzyszenia są zarządzane i kontrolowane przez wybranego zarządu na miano Zarząd z zastrzeżeniem postanowień regulaminu;

(b) Dyrektorzy są wybierani na okres dwóch lat przez większość członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, lub w taki sposób, mogą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

(c) Rada Dyrektorów jednocześnie mają uprawnienia wydatków do kwoty zatwierdzone na walnym zgromadzeniu.

(d) W przypadku wakatu występującego na Zarządu powinny być napełnione większością głosów Zarządu w każdym regularne spotkania z listy kandydatów przedstawionych przez Komitet Nominacji. Dyrektor wybranych w ten sposób wypełnia kadencji byłego okupanta wakat.

(i) Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego, jako konieczne do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i ustala jego obowiązków, przywilejów i odszkodowania. Dyrektor wykonawczy jest bez prawa głosu członka Rady Dyrektorów.

10. ZARZĄD

(a) Funkcjonariusze Stowarzyszenia składa się z:

– Prezydent

– Wiceprezes

– Sekretarz

– Skarbnik

(b) Każde dwa z tych podpisuje umowy na piśmie i obowiązków Stowarzyszenia lub dać pełnomocnictwa jako Rada Dyrektorów może bezpośrednio do podpisania tych dokumentów;

(c) Przekazuje właściwe zawiadomienie wszystkich posiedzeń Zarządu, i Stowarzyszenia, oraz do udziału w tej samej;

(d) Prowadzą odpowiednie Protokół z posiedzenia spotkań ogólnych i szczegółowych, a także tych z zarządu;

(i) Do natychmiastowego powiadomienia oficerów i komitety wszystkich głosów, zamówień, uchwał i postępowaniu ich lub odnoszące się do ich obowiązków;

(f) Przechowywać rolki członkostwa w Stowarzyszeniu;

(g) Czy za Seal Stowarzyszenia, ewidencji i archiwów z wyjątkiem ogólnych, o ile mogą one być umieszczone za innymi przez Radę Dyrektorów;

(h) Rada Dyrektorów może zwolnić sekretarza jego lub jej asystenci któregokolwiek z ich obowiązków i może polecić wykonywanie tych obowiązków przez każdą osobę wyznaczoną przez Zarząd.

11. SKARBNIK

Skarbnik:

(a) Czy za wszystkie czyny, umów, więzy, certyfikaty, papiery wartościowe i papiery wartościowe należące do Stowarzyszenia;

(b) Zbierz wszystkie opłaty i subskrypcje do Stowarzyszenia i przechowuje środki Stowarzyszenia bezpiecznie zdeponowane w unii kredytowych lub Chartered Bank zatwierdzone przez Radę Dyrektorów. Fundusze tak złożone mogą być wyciągane w sprawie zezwolenia Zarządu czekiem Skarbnika lub innych funkcjonariuszy, może zostać wyznaczony przez Radę Dyrektorów i upoważnionych do podpisywania czeków w razie nieobecności lub niezdolności do Skarbnika;

(c) Sprawozdanie okresowe, do Rady Dyrektorów lub wymaga ono w zakresie gromadzenia i wydatkowania Stowarzyszenia i on lub ona ma ksiąg i rachunków Stowarzyszenia przygotowany do dnia pierwszego lipca każdego roku i w innych terminach przez Radę Nadzorczą Zarząd może pragnienie;

(d) Przygotowuje i rozpowszechniać sprawozdania finansowego za jego zakończeniu terminu na posiedzeniu lipca następnego roku podatkowego do wszystkich obecnych członków

12. ZARZĄD SPÓŁKI

(a) Zarząd składa się z przewodniczącego, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch (2) innych członków wybieranych na Walnym Zgromadzeniu, wraz z bezpośrednim prezydenta Past. Trzy lub więcej stanowi quorum;

(b) Rada Dyrektorów ma kontroli i zarządzania sprawami, nieruchomości i fundusze Stowarzyszenia. Wykonuje ona wszystkie uprawnienia upoważnionych przez Konstytucję i Regulaminem.

13. Komisji stałych

Możliwie najszybciej po Walnego Zgromadzenia, Zarząd powołuje:

(a) Komitet Członkostwo;

(b) Komitet Nominacji.

14. SPOTKANIA

(a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w Windsor, Ontario w, Wiosną każdego roku. Jedna trzecia (1/3) członkostwa stanowi kworum prawnych;

(b) Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zlecone przez Zarząd i zwoływane są przez Prezesa i jedna czwarta (1/4) członkostwa stanowi kworum prawnych;

(c) Regularne spotkania Rady Dyrektorów są w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa.

15. ZAWIADOMIENIE

Sekretarz przesyła zawiadomienie o wszystkich spotkaniach członków lub Zarządu do każdego członka co najmniej cztery (4) dni przed terminem posiedzenia. Brak publicznego ogłoszenia są wymagane. Zawiadomienia o specjalne Walnego Zgromadzenia określa w sprawach zaproponowanych do rozwiązania podczas takich spotkań.

16. KSIĄŻKI

Stowarzyszenie może powodować książki lub książek być przechowywane przez Sekretarza, w którym są zapisywane:

(a) Nazwy alfabetycznie ułożone wszystkich członków Stowarzyszenia z ich adresami i terminów, w których stały się one lub przestają być członkami;

(b) Protokół z wszystkich postępowań na spotkania członków i dyrektorów i żadnej komisji stałych lub specjalnych.

17. ZASADY ZAMÓWIENIE

Podstawowe zasady brytyjskiego parlamentu regulamin reguluje postępowanie Stowarzyszenia, Rady Dyrektorów i komitetów o ile mogą być one stosowane, bez wchodzenia w konflikt z Konstytucją i Regulaminem. Goście mogą mieć tylko do podłogi w gestii przewodniczącego.

18. ZMIANY

W celu zmiany Konstytucji i Regulaminu w każdym Walnym Zgromadzeniu obecności dwóch trzecich (2/3) członkostwa jest wymagane kworum. Dwie trzecie (2/3) obecnych członków musi głosować za tej zmiany do wykonywania. Proponowane zmiany muszą być zgłaszane przez Zarząd i powiadomienia wszystkich członków nie mniej niż piętnaście (15) dni przed posiedzeniem.